Ofhuelen vum Sperrmüll / Collecte des déchets encombrants

Ofhuelen vum Sperrmüll

D’Entreprise Osch/Lamesch kommen 4 mol am Joer. Datumer fand dir op ärem Offallkalenner dee mir eech Enn vum läschten Joer verdeelt hun.

Déi nächst Collecte ass Méindes den 16. Oktober 2023.

 

Wichteg!!!

– Wann dir Sperrmüll hutt muss dir spéitstens bis den 11. Oktober 2023 um 16h00 Auer am viraus bei der Gemeng bescheet soen, anerwäerts gëtt är Bestellung nemméi opgeholl,
– D’Collecte gëtt vun der Gemeng verrechent,
– De Präis läit bei 0,35€ pro Kilo,
– Maximum u Volumen sënn 5m3 pro collecte.

Fir weider Informatioune kënnt dir eech op der Telefonsnummer 921445-21 bei der Madame Rentmeister oder 921445-31 bei der Madame Schmitz mellen.


Collecte des déchets encombrants

L’entreprise Osch/Lamesch viendra quatre fois par an. Les dates de prélèvement se trouvent sur votre calendrier des déchets qu’on a distribué fin de l’année passée.

La prochaine collecte aura lieu le lundi 16 octobre 2023.

Important !!!

– Contactez l’administration communale au plus tard le 11 octobre 2023 jusqu’à 16h00 heures, si cela n’est pas le cas votre commande ne sera plus prise en compte,
– La collecte sera facturée par l’administration communale,
– Le prix est à 0,35€ par kilo,
– Maximum en volume est 5m3 par collecte.

Si vous avez encore d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter au numéro de téléphone 921445-21 auprès de Madame Rentmeister ou au 921445-31 auprès de Madame Schmitz.

Dernière modification le 15/09/2023
Aller au contenu principal