Un Awunner vu Kautebaach, Alschent an Mäerkels: Arden Challenge den 28.03

Un Awunner vu Kautebaach, Alschent an Mäerkels: Arden Challenge den 28.03

Donneschdes, den 28.03 duerchfiert déi 2 Etappe vum Arden Challenge, eng international Vëlo’s Kurs mat Start an Ziel zu Wooltz, ärt Duerf. Organisateur vun der Etappe ass Vëlo Woolz, an Zesummenaarbecht mam Veräin CC Chevigny. Op dësem Plang gesitt dir Stréckeféierung an den Zäitplang vum / vun de Passage(n).

 

Zäitplang (Approximativ) vun de jeeweilegen Passagen an ärem Duerf:

Kautebaach:           14h40/15h24/16h06/16h49  

Konerhaff:              14h45/15h29/16h12/16h55 

Alschent:                14h46/15h30/16h13/16h56

Mäerkels:                          14h51/15h36/16h17/17h03

Mäerkelsmillen:               14h53/15h38/16h19/17h05

Um Zäitplang ass ze erkennen, dass är Dierfer 4x duerchfuer ginn. De Verkéier ass de ganze Metten groussraimeg an op der ganzer Stréck am Sens Unique gereegelt. Deemno ass fueren a Richtung vun der Kurs, außerhalb vum Passage, problemlos méiglech. Beispill: Fueren Richtung Kautebaach ass just méiglech iwwert Alschent, Donatus, Mäerkelsmillen –> Kautebaach. Fueren Richtung Wooltz, wéi ëmmer iwwert Kautebaacherstrooss. Ëmleedungen si gezeechent.

Sécherheet vun den 175 Coureuren ass ons ganz wichteg. Dofir bieden mir Iech:

  • Dat ofgeännert Verkéiersreglement ze befollegen
  • Beim Passage Strooss fräi ze hale vun Trafic, Iwwerquerungen
  • Strooss nik ze verengen duerch stationéiert Gefierer oder aner Géigestänn
  • Hausdéier dobannen / ugestréckt ze halen
  • Uweisungen vun de villen fräiwëllegen Stréckeposten ze befollegen

Mir soen Iech Merci fir Äert Versteesdemech, wënschen Iech vill Spaass beim kucken vun der Kurs.

Europawahlen / Elections europénnes 9.6.2024 – Vote par correspondance – Briefwahl

Europawahlen / Elections europénnes 9.6.2024 – Vote par correspondance – Briefwahl

Europawahlen

am 9. Juni 2024

EINSCHREIBUNG AUF DER GEMEINDE:

Um unseren EU-Mitbürgern die Einschreibung zu erleichtern, haben wir an folgenden Nachmittagen längere Öffnungszeiten vorgesehen:

Montag, den 18. März 2024:                  14.00 – 18.00 Uhr

Mittwoch, den 20. März 2024:                14.00 – 18.00 Uhr

Freitag, den 22. März 2024:                   14.00 – 18.00 Uhr

LETZTER TERMIN:

Montag, den 15. April 2024:                   14.00 – 17.00 Uhr

Für Einschreibungen auf die Wählerliste haben wir außerdem auch am Samstag, den 23. März 2024 von 09.00 – 11.30 Uhr für Sie geöffnet!

 

EINSCHREIBUNG ONLINE:

https://gd.lu/8nrf3r

Élections européennes

du 9 juin 2024

 

INSCRIPTION A L’ADMINISTRATION COMMUNALE :

Afin de faciliter l’inscription sur les listes électorales pour nos concitoyens européens, nous avons adapté nos horaires comme suit :

Lundi, 18 mars 2024:                         14.00 – 18.00 heures

Mercredi, 20 mars 2024:                   14.00 – 18.00 heures

Vendredi, le 22 mars 2024:               14.00 – 18.00 heures

DERNIER DÉLAI :

Lundi, le 15 avril 2024 :                     14.00 – 17.00 heures

Pour les inscriptions sur les listes électorales notre guichet sera également ouvert le samedi, 23 mars 2024 de 09.00 – 11.30 heures.

INSCRIPTION EN LIGNE:

En suivant le code QR ci-dessous vous pouvez vous enregistrer en ligne sur le portail MyGuichet avec votre certificat Luxtrust valide:

https://gd.lu/4Nvg3X

 

Enlèvement Superdreckskëscht du 18.01.2024

À cause des conditions du temps et pour des raisons de sécurité, la collecte mobile de la Superdreckskëscht prévue pour aujourd’hui, le 18 janvier 2024 a été annulée.

Wéinst den aktuelle Wiederkonditiounen an aus Sécherheetsgrënn ass den Tour vun der Superdréckskëscht haut, den 18. Januar 2024 ofgesot ginn.

Wegen der aktuellen Wetterkonditionen und aus Sicherheitsgründen wird die mobile Sammlung der Superdreckskëscht die für heute, den 18. Januar 2024, vorgesehen war, abgesagt.

Sperrmüll – Déchets encombrants

Ofhuele vum Sperrmüll

D’Entreprisen Osch/Lamesch komme 4 Mol am Joer. D‘Datumer fannt dir op Ärem Offallkalenner.

Déi nächst Kollekt ass méindes, den 22. Januar 2024.

Wichteg!!!

– Wann Dir Sperrmüll hutt, musst Dir spéitstens bis mëttwochs, de 17. Januar 2024 um 16h00 Auer am Viraus bei der Gemeng Bescheed soen, soss gëtt Är Bestellung net méi opgeholl
– D’Kollekt gëtt vun der Gemeng verrechent
– De Präis läit bei 0,35€ pro Kilo
– De Maximum u Volume ass 5 m3 pro Kollekt

Telefonsnummer: 92 14 45

Collecte des déchets encombrants

 L’entreprise Osch/Lamesch viendra quatre fois par an. Les dates de prélèvement se trouvent sur votre calendrier des déchets.

La prochaine collecte aura lieu le lundi, 22 janvier 2024.

Important !!!
– Contactez l’administration communale au plus tard le mercredi, 17 janvier 2024 jusqu’à 16h00 heures, sinon votre commande ne sera plus prise en compte
– La collecte sera facturée par l’administration communale
– Le prix est à 0,35€ par kilo
– Maximum en volume est 5 m3 par collecte.

Numéro de téléphone : 92 14 45

Procès-verbal de la proclamation des élus suite aux élections communales du 11 juin 2023

Procès-verbal de la proclamation des élus suite aux élections communales du 11 juin 2023

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

COMMUNE DE KIISCHPELT

Procès-Verbal de la Proclamation des Élus

 

Suite aux élections communales du 11 juin 2023, le président du bureau principal, Monsieur Nicolas Meiers, proclame à la fin des opérations de dépouillement et de recensement des suffrages, les élus en rang selon le nombre des suffrages obtenus :

 

Rang Nom, prénom Nombre de suffrages
1 KAISER Yves 478
2 FISCHBACH Jos 377
3 ZENNER Serge 333
4 L’ORTYE Philippe 322
5 SCHMIT Christian 295
6 SCHMITZ Romain 287
7 DE VOR Gertruida 270
8 PATZ Sven 268
9 JUNKER Dave 225

 

Ne sont donc pas élus les deux candidats restants, à savoir:

Nom, prénom
Nombre de suffrages
AJDINOVIC Sarkis
202
HULSBOSCH Philippe 195

Energieverbrauch optimisieren – optimisation de consommation d’énergie

Energieverbrauch optimisieren – optimisation de consommation d’énergie

Wie wäre es, wenn Sie Ihren Energieverbrauch … mit ein paar Handgriffen im Alltag optimieren?

Mit den richtigen Handgriffen im Alltag können Sie einen bewussten Beitrag zum Klimaschutz leisten und gleichzeitig Ihre Energierechnungen senken.

Die Maßnahmen von Behörden und Unternehmen sind zwar entscheidend,  aber auch als Bürger können Sie sich an der Energiewende beteiligen, indem Sie Ihren Energiebedarf zu Hause und auch bei Ihrer Mobilität senken.

Senken Sie Ihre Heizkosten

Ob es nun darum geht, die richtige Temperatur in den Räumen einzustellen, nicht unnötig zu heizen, effizient zu lüften, Ihre Möbel sinnvoll in Ihrer Wohnung zu platzieren oder Ihren Heizkessel regelmäßig zu warten – alle diese Maßnahmen sind wichtig. Wenn Sie die Temperatur Ihrer Heizkörper um ein Grad senken, können Sie bis zu 6 % Ihrer Energierechnung einsparen! Die billigste Energie ist diejenige, die wir nicht verbrauchen.

Strom sparen im Alltag

Die richtige Nutzung all Ihrer Haushaltsgeräte ist die erste einfache Möglichkeit, Energie zu sparen. Ihre Elektrogeräte machen einen großen Teil Ihrer Stromkosten aus. Wenn Sie eines dieser Geräte ersetzen, denken Sie daran, sich vor dem Kauf mithilfe des europäischen Energielabels über den Verbrauch zu informieren.

Auf oekotopten.lu finden Sie außerdem eine Liste mit sparsameren Geräten, die Ihnen bei der Auswahl helfen kann. 

Sie können auch die Preise der verschiedenen Stromanbieter mithilfe der Plattform calculix.lu vergleichen und sich so für den Anbieter entscheiden, der Ihren Bedürfnissen entspricht.

Bessere Planung bei der Mobilität

Die steigenden Energiepreise lassen uns automatisch darüber nachdenken, wie wir unsere Treibstoffkosten senken. Mit der Optimierung seiner Fahrten trägt man aber auch zu einer besseren Luftqualität und zum Umweltschutz bei.

Es gibt keine einfache Lösung. Wir müssen unser Verhalten anpassen, um nicht nur unseren ökologischen Fußabdruck, sondern auch unsere monatlichen Kosten zu senken: Kombinieren von verschiedenen Transportmitteln (Bus, Bahn, Fahrrad) mittels einer intelligenten Mobilitätskette, Fahrgemeinschaften fördern, auf Elektroautos umsteigen und zu Hause mithilfe von Fotovoltaikanlagen eigene Energie erzeugen sowie sein Fahrverhalten anpassen… Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um dieses Ziel zu erreichen.

Finden Sie weitere Informationen über die richtigen Verhaltensweisen im Alltag auf der Seite energie-spueren.lu und informieren Sie sich über die nationale Kampagne, die auf gemeinschaftliche Weise die Bemühungen zur Energieeinsparung fördert: zesumme-spueren.lu.

 

 

Et si vous optimisiez votre  consommation d’énergie …  grâce à quelques petits gestes au quotidien

En adoptant les bons gestes au quotidien, vous pouvez contribuer de manière plus consciencieuse à la protection du climat tout en réduisant vos factures d’énergie.

Si l’action des pouvoirs publics et des entreprises est centrale, en tant que citoyen vous pouvez également prendre part à la transition énergétique en réduisant vos besoins énergétiques à domicile, mais également lors de vos déplacements.

Faire baisser votre facture de chauffage

Que ce soit le réglage des bonnes températures dans les pièces, ne pas chauffer inutilement, aérer efficacement, placer correctement vos meubles dans votre logement ou encore l’entretien régulier de votre chaudière, tous ces gestes ne sont pas anodins. En baissant d’un degré la température de vos radiateurs, vous pouvez économiser jusqu’à 6 % sur votre facture d’énergie ! Est-il nécessaire de rappeler que l’énergie la moins chèr e est celle que nous ne consommons pas ?

Économiser de l’électricité au quotidien

Bien utiliser tous ses appareils ménagers est la première évidence pour économiser de l’énergie. Vos appareils électroménagers représentent un poste important de vos dépenses en électricité. Lorsque vous devez remplacer l’un d’eux, pensez à vous informer sur leur consommation en consultant l’étiquette énergétique européenne.

Sur oekotopten.lu, vous pouvez également retrouver une liste d’appareils plus économes pour orienter votre choix. 

Vous pouvez également comparer les prix des divers fournisseurs d’électricité en utilisant la plateforme calculix.lu et ainsi opter pour le fournisseur qui répond à vos besoins.

Mieux gérer ses déplacements

La hausse des prix de l’énergie nous fait forcément réfléchir à faire baisser nos frais de carburant, mais optimiser ses déplacements c’est aussi contribuer à une meilleure qualité de notre air et à protéger l’environnement.

Il n’y a pas de solution magique, il est nécessaire que nous adaptions nos comportements pour non seulement réduire notre empreinte écologique mais également notre facture chaque mois : combinaison de différents moyens de transport (bus, train, vélo) au travers d‘une chaîne de mobilité intelligente, encourager le covoiturage, passer à l’électrique et produire sa propre énergie à domicile grâce au photovoltaïque, adopter les bons gestes de conduite… Il existe de nombreuses solutions pour y parvenir.

Retrouvez plus d’informations sur les bons gestes à mettre en œuvre au quotidien sur la page energie-spueren.lu et renseignez-vous sur la campagne nationale qui encourage de façon collective les efforts de réduction d’énergie : zesumme-spueren.lu.

Allocation de vie chère & Prime Energie

Duerch déi aktuell Präisdeierecht, besonnesch fir d’ Energie, kënne virun allem Haushälter mat niddregem Akommes an eng problematesch finanziell Lag kommen.
D’ « allocation de vie chère » an d’ « Prime Energie » ass eng Méiglechkeet fir eng finanziell Hëllef un ze froen. Dofir informéiert eech op och dir kënnt vun dëse Bäihëllefe profitéieren a maacht är Demande nach bis den 31. Oktober 2022 beim « Fonds national de solidarité ».
Weider Informatioune fannt dir ënnert:

https://guichet.public.lu/fr/citoyens/sante-social/action-sociale/aide-financiere/allocation-vie-chere.html
https://www.fns.lu/prestations/allocation-de-vie-chere-avc-prime-energie/

oder informéiert eech bei eis op der Gemeng ënnert der Nummer: 921445

L’augmentation des prix, notamment de l’énergie, peut mettre les ménages à faibles revenus dans une situation financière difficile.
L' »allocation de vie chère » et la « prime énergie » sont une possibilité d’obtenir une aide financière. Renseignez-vous pour savoir si vous pouvez bénéficier de ces aides et faites votre demande avant le 31 octobre 2022 auprès du “Fonds national de solidarité“.
Vous trouverez plus d’informations sur le site :

https://guichet.public.lu/fr/citoyens/sante-social/action-sociale/aide-financiere/allocation-vie-chere.html
https://www.fns.lu/prestations/allocation-de-vie-chere-avc-prime-energie/

ou contactez votre commune au numéro: 921445

Durch die steigenden Preise, besonders für Energie, können Haushalte mit niedrigem Einkommen in eine problematische finanzielle Lage kommen. Die « Teuerungszulage » und « Energieprämie » ist eine Möglichkeit, um eine finanzielle Hilfe zu erhalten. Informieren Sie sich, ob auch sie von diesen Beihilfen profitieren können und machen sie ihre Anfrage noch bis zum 31. Oktober 2022 beim “Fonds national de solidarité“.

Weitere Informationen finden sie unter:

https://guichet.public.lu/fr/citoyens/sante-social/action-sociale/aide-financiere/allocation-vie-chere.html

https://www.fns.lu/prestations/allocation-de-vie-chere-avc-prime-energie/

oder informieren sie sich bei ihrer Gemeinde unter der Nummer: 92 14 45

 

45 Joer SOS Détresse – akademesch Sëtzung

45 Joer SOS Détresse – akademesch Sëtzung

Spinnst Du? Warum psychische Erkrankungen ganz normal sind

Liesung op Däitsch vun der Mme Sonja Koppitz
Zur Referentin: Sonja Koppitz, Jahrgang 1981, ist gebürtige Berlinerin. Nach Abitur und Volontariat moderierte sie beim SWR und arbeitete seit 2006 als Radiomoderatorin bei Fritz vom rbb, bis sie 2014 zu radioeins wechselte. Seit 2019 ist sie Gastgeberin der Sendung «Plus 1» bei Deutschlandfunk Kultur. Außerdem entwickelt, moderiert und produziert Sonja Koppitz diverse Podcastformate. Sie engagiert sich vor allem für Themen rund um die mentale Gesundheit. Das narrative Sachbuch « SPINNST DU? Warum psychische Erkrankungen ganz normal sind » (rowohlt) basiert auf dem gleichnamigen Podcast.
Zum Buch: Noch immer wissen wir zu wenig über den Umgang mit „lockeren Schrauben‘‘ und „langen Leitungen‘‘ — früher wurde man weggesperrt, heute heißt es „Reiß dich mal zusammen‘‘. Wie begegnen wir Menschen mit psychischen Erkrankungen? Wie kann ihnen geholfen werden — und wie geht die Gesellschaft mit ihnen um? Sonja Koppitz, selbst an einer wiederkehrenden Depression erkrankt, spricht mit Betroffenen, schildert alle Facetten psychischer Erkrankungen und wirft einen Blick hinter die Kulissen des Universums Psychiatrie, wo Tragik und Komik oft sehr nah beieinanderliegen — ihr Ansatz, Persönliches mit Information zu verbinden, ist neu und von großer Klarheit.

„Zuhörkompetenz lindert Not – Die Bedeutung von medienvermittelter Zuhörkompetenz für die Gesellschaft‘‘

Virtrag op Däitsch vum Dr. Stefan Schumacher
Zum Referent: Dr. Stefan Schumacher, Jahrgang 1964, ist Theologe und Sozialwissenschaftler, psychologischer Berater und Coach, NLP-Lehrtrainer sowie Master of Strategic Therapy. Seit 1998 ist er Leiter der TelefonSeelsorge Hagen-Mark und war seit 1999 als Delegierter, Präsident und Projektmanager in unterschiedlichen Aktivitäten für den Internationalen Verband für Telefonseelsorge (IFOTES) tätig.
Zum Virtrag: Ein guter Zuhörer, eine gute Zuhörerin zu sein ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die zu emotionalem Wohlbefinden beitragen. Das ist ein Ergebnis des europäischen Erasmus+ Forschungsprojekts „Listening-Skills‘‘, zu dem in den vergangenen Jahren europäische Partner aus Psychologie, Pädagogik, Sozialwissenschaft und mehrere nationale Kriseninterventionszentren geforscht und gearbeitet haben. Zuhören ist eine Basiskompetenz der zwischenmenschlichen Kommunikation. Zuhören bewirkt die Erfahrung von Mitgefühl, Verständnis und Bestätigung. Wir glauben, dass jeder Mensch das Bedürfnis hat, gehört zu werden und das Recht haben sollte, emotionale Unterstützung zu jeder Zeit zu erhalten. Wir sind überzeugt, dass Zuhören eine Schlüsselkompetenz ist, um zu emotionaler Gesundheit in privaten und geschäftlichen Situationen beizutragen.
Der Vortrag erläutert an Beispielen aus der Telefon-, Mail- und Chatbegleitung die Bedeutung von telefonischen und internetgestützten Hilfsangeboten für die Begleitung von gesellschaftlichen Krisen, Einsamkeit und Suizidprävention. Es werden die wichtigsten Elemente des Zuhörens und ihre Qualifizierung dargestellt: Was leisten medienvermittelte Krisendienste in Europa? Welche Bedeutung hat das Zuhören für die Krisenintervention? Worin besteht genau Zuhörkompetenz und wie kann es gelernt werden?

Visitt vun der groussherzoglecher Koppel am Kiischpelt

Visitt vun der groussherzoglecher Koppel am Kiischpelt

Den 22. Juni 2022 hate mir an der Gemeng Kiischpelt déi grouss Éier de Grand-Duc Henri an d’Grande-Duchesse Maria Teresa dierfen am Kader vun eise Feierlechkeeten um Virowend vun Nationalfeierdag begréissen ze dierfen.

Ëm 16.45 Auer war et esouwäit: d’Fanfare Kiischpelt huet de Wilhelmus erklénge gelooss an de Schäfferot huet, zesumme de Ministeren Hansen an Turmes, dem Chamberpresident, souwéi de vertruedenen Nord-Deputéierten, déi groussherzoglech Koppel empfaangen.

Am Cortège goung et dunn laanscht Konschtgalerie, iwwer d’Hencksebréck, op d’Éierentribün. Eng ganz Rei politesch Responsabel aus de verschiddenen Nordgemengen, déi sech trotz de Feierlechkeeten an hire Gemengen Zäit geholl hu fir an de Kiischpelt ze kommen, hunn do schonn op den héije Besuch gewaart.

Nodeems den Här Buergermeeschter d’Éieregäscht begréisst huet, huet hien a senger Ried d’Gemeng Kiischpelt am Detail virgestallt, iwwert d’Fusioun am Joer 2006, eis Verbonnenheet mat eisem natierlech Ëmfeld, eis Industriegeschicht an eist Engagement am kulturelle Milieu. Hien huet awer och net vergiess op d’Pandemie zeréckzekucken an e Bléck op déi international ugespaante Lag ze werfen an huet derzou opgeruff de Geescht vun der Solidaritéit deen an der Coronakris opkomm ass, och weiderhi liewen ze loossen. An engem flotten Intermezzo koumen d’Kanner zu Wuert, déi hiert Liewen an der Schoul an an der Maison relais zu Wëlwerwolz beschriwwen hunn.

Wéi et Traditioun ass, kruten eng Rei Memberen vu lokale Veräiner Auszeechnungen fir hiert laangjäregt Engagement iwwerreecht. Dat war dëst Joer mat enger ganz besonnescher Éier verbonnen, well d’Medaile goufe vum Grand-Duc Henri iwwerreecht.

Fir déi musikalesch Momenter hunn d’Chorale Ste Cécile vu Pënsch an d’Fanfare Kiischpelt gesuergt, déi zum Ofschloss vum offiziellen Deel gemeinsam d’Heemecht virgedroen hunn.

Uschléissend huet den Här Buergermeeschter d’Éieregäscht invitéiert fir en Tour duerch Lellgen ze maachen, dat, duerch säi Status als eent vun de „Villages pilotes“ am Kader vum Programm „Eist Duerf soll liewen“, säin authentescher Charakter vum „Éisleker Duerf“ behalen huet. Begleet gouf dësen Tour vum Här John Voncken, Architekt beim INPA, deen hei Erklärungen zu de typesche Charakterzich vun der éisleker Bauweis ginn huet.

Et goufen och zwou vun de Scheiere besicht, an deenen am Kader vum Konstfestival eng ganz Rei Kënschtler hir Wierker konnte virstellen. Och eis kleng awer reng Konstgalerie, déi an der aler Schoul ënnerbruecht ass, gouf vun den Éieregäscht besicht.

Zum Ofschloss huet déi groussherzoglech Koppel an der Wiss niewent der Konschtgalerie eng ganz Rei Leit aus verschiddene Beräicher begéint fir sech mat hinnen ze ënnerhalen. Ëm 19.00 Auer hunn de Grand-Duc an d’Grande-Duchesse dunn erëm op de Wee an d’Stad gemaach.

D’Gemeng Kiischpelt seet jidderengem Merci deen duerch seng Mataarbecht oder seng Presenz gehollef huet dëse Virowend vun Nationalfeierdag zu engem ganz besonneschen Evenement ze maachen, dat eis alleguer wäert laang a gudder Erënnerung bleiwen.

Aller au contenu principal