Iwwerschwemmungen

Léif Bierger,

Duerch den Dauerreen dee mir déi läscht Zäit hunn, sënn vill Bierger a Gefor vun enger Iwwerschwemmung. Wann dir betraff sidd, sidd dir gebieden sou séier wéi méiglech an de Gemengenatelier ze fueren. Op der Platz erwaarden iech d’Gemengen Abeschter déi iech Material zu Verfügung stellen fir d’Iwwerschwemmungen an de Grëff ze kréien. Bei Urgencen kënnt dir iech och zu allen Zäiten iwwer Telefon bei der Gemeng mellen.

SIDEC

Den SIDEC mellt dass wéinst den Iwwerschwemmungen den Containerpark zu Wolz den 15 an 16 Juli zou bleift.

Le SIDEC signale que, du aux inondations, le parc à conteneurs à Wiltz restera ferme du 15 au 16 juillet.

Der SIDEC meldet dass der Entsorgungspark zu Wiltz wegen den Überschwemmungen vom 15 bis zum 16 Juli geschlossen bleibt.

 

KJT – Kannerjugendtelefon

KJT – Kannerjugendtelefon

Unsere Mission – Notre mission – Our mission

Das KJT berät und unterstützt Kinder und Jugendliche, sowie deren Bezugspersonen in ihren alltäglichen Sorgen und Fragen, Ängsten, Problemen und auch Krisen.

„Niemand muss alleine bleiben.“

Le KJT conseille et soutient les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes qui s’occupent d’eux, dans leurs préoccupations et leurs questions quotidiennes, leurs craintes, leurs problèmes et aussi leurs crises.

« Personne ne doit rester seul. »

The KJT gives every child and every young person a medium to be heard, it not only advises and supports them but also anyone who is involved with them, in their daily concerns, questions, their fears, their problems and also during times of crisis.

“No one should be abandoned.”

Neie Service – Nouveau service – New service

Avis au public – PAG 2ème vote

Avis au public – PAG 2ème vote

Avis au public
Projet de refonte complète du plan d’aménagement général de la commune de Kiischpelt

Avis au public
Projet d’aménagement particulier “Quartier existant”

Conseil communal – Adoption du plan d’aménagement général

Conseil communal – Adoption du projet d’aménagement particulier Quartier Existant

Veuillez cliquer ici pour voir les documents

Fermeture exceptionnelle

Fermeture exceptionnelle

Opgepasst !

Wéinst Aarbechten déi um informatesche Reseau gemaach ginn, bleift d’Gemeng ausnamsweis de 15.02.2021 dee ganzen Dag fir de Public zou. An dréngende Fäll kënnt dir eis per Telefon erreechen. (921445-21/23)

Attention !

Pour cause de travaux au réseau informatique, la commune sera fermée exceptionnellement le 15.02.2021 pour le public. En cas d’urgence vous pouvez nous contacter par téléphone. (921445-21/23)